Domov

Fotovoltické elektrárne s ON GRID zapojením

Cena elektrickej energie čoraz rýchlejšie rastie, a preto väčšina z vás uvažuje nad inštaláciou fotovoltickej elektrárne. V predchádzajúcich článkoch sme sa zamerali na základné fakty a druhy fotvoltických systémov, vďaka čomu teraz nadviažeme a povieme si viac o fotovoltickej elektrárni (FTVE) s ON GRID zapojením. 

ON GRID FTVE sú neustále pripojené na distribučnú sústavu, čo znamená, že pri výpadku elektrickej energie menič nevyrába, ani keď svieti slnko. Podľa pripojenia do distribučnej sústavy (DS) ich rozdeľujeme na jednofázové a trojfázové.

pexels-kelly-8457868

Jednofázové pripojenie

Jednofázové pripojenie sa používa ako „lacné“ riešenie pri spotrebe v domácnosti do cca 3 MWh/rok. Je potrebné si zaobstarať fotovoltický panel (FTVP) s výkonom približne 3 kWp, pričom menič s výkonom 3,3 kW je dostatočný. Menič je pri maximálnom slnečnom svite schopný dodávať 14,3 A do príslušnej fázy, ktorú však určí DS, preto je potrebné upraviť rozvádzač, aby sa vyrobená energia čo najviac využila. Pri jednofázových systémoch si distribučná sústava spravidla nevyžaduje žiadne dodatočné zariadenia okrem nastavenia bezpečnostných parametrov lokalizovaných na Slovensku a prehlásenie o zhode CE. V žiadnom prípade netreba veriť prehláseniam mimo EÚ (najmä ázijským) – každý menič uvádzaný na Slovensko musí mať prehlásenie o zhode dovozcu meniča na Slovensko! Jedine tak sa dá vyhnúť prípadným problémom s pripojením do DS.

Trojfázové pripojenie

Pri trojfázových pripojeniach už spomenieme zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý rozdeľuje FTVE zjednodušene ako:
a) malý zdroj do 10 kWp
b) lokálny zdroj nad 10 kW

Malý zdroj

Výroba elektriny z malého zdroja, ktorá sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu, má pri splnení podmienok nárok na:

a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom

b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.

Celkový inštalovaný výkon malého zdroja pritom nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze.

Lokálny zdroj

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji je odoberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky, má právo na:

a) bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji

b) bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobrané množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy

c) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny.

Hlavný rozdiel medzi malým zdrojom a lokálnym zdrojom je, že malý zdroj má povinnosť pripojiť sa do DS, pričom lokálny zdroj sa nemusí pripojiť, ak nemá voľnú kapacitu určenú MHSR.

ON GRID meniče – okrem zhody s STN normami – by mali mať lokalizáciu na slovenské podmienky distribučných spoločností, mali by byť inštalované školenými pracovníkmi a musia byť spôsobilé, prípadne schválené, na pripojenie do slovenskej DS.

Prevádzkovanie ON GRID fotovoltickej elektrárne
Pri prevádzkovaní ON GRID fotovoltickej elektrárne vznikajú skoro vždy prebytky výroby. Tie buď regulujeme, alebo ich môžeme využívať.

V EV-GP máme širokú škálu odborníkov, ktorí vám radi zodpovedajú na všetky vaše otázky a pomôžu vám s výberom a realizáciou FTVE. 

Najnovšie články